Zwrot podatku z Holandii – rozliczenie podatku z Holandii w Polsce

Oferujemy pomoc w zakresie uzyskania zwrotu podatku z Holandii. Każdy, kto w danym roku podatkowym przepracował choć 1 dzień w tym kraju oraz miał odprowadzany podatek do Belastingdienst (holenderskiego Urzędu Skarbowego) ma prawo rozliczyć się z tamtejszym fiskusem. Każdy pracodawca w tym kraju ma bowiem obowiązek opłacania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy. Uzyskany zwrot podatku z Holandii może wynosić nawet kilkaset €, dlatego warto dowiedzieć się, komu i jakie ulgi przysługują oraz jakie dokumenty są potrzebne, by dokonać rozliczenia podatku z Holandii w Polsce.

Polski i holenderski system podatkowy różnią się od siebie przede wszystkim pod względem wysokości stawek progów podatkowych. Są one znacznie wyższe niż w naszym kraju i w 2023 roku wynoszą: 36,93% (pierwszy próg podatkowy – obejmujący dochody, których wysokość nie przekracza 73 031 € rocznie) oraz 49,50% (drugi próg podatkowy – dotyczący dochodów przewyższających tą kwotę). Ponadto w Królestwie Niderlandów nie obowiązuje jedna stała kwota wolna od podatku, jednak występują różne ulgi podatkowe, których nie ma w naszym kraju, a dzięki którym możesz zwiększyć kwotę zwrotu podatku. Oprócz tego do Twojej dyspozycji są różne świadczenia socjalne – pomocne w utrzymaniu się w tym kraju.

Rozliczenie podatku z Holandii – kiedy musisz rozliczyć się z holenderskim fiskusem?

Podejmując decyzję o rozliczeniu podatku z Holandii, należy pamiętać, że większość osób, które tam pracowały, ma taki obowiązek. Przepisy nakładają go bowiem w sytuacji, gdy przewidywany zwrot podatku wynosi powyżej 15 € lub gdy przewidywana dopłata wynosi lub przekracza 46 €. Kary za niedopełnienie tego obowiązku są dotkliwe, dlatego upewnij się, czy obowiązek rozliczenia się z podatku z holenderskim fiskusem dotyczy również Ciebie. Na rozliczenie podatku z Holandii masz 5 lat, a więc o rok dłużej niż w przypadku rozliczenia podatku z Niemiec, chyba że zostaniesz wezwany przez urząd do wcześniejszego złożenia deklaracji podatkowej. Otrzymasz wówczas specjalne pismo (Aangiftebrief). Warto jednak rozliczyć się jak najszybciej – im później złożysz deklarację, tym bardziej może wydłużyć się okres rozpatrywania Twojego wniosku.

Na jakie zwroty podatku z Holandii mogą liczyć kwalifikowani podatnicy zagraniczni?

W 2015 roku zmieniono przepisy, które wpływają m.in. na zwroty podatku z Holandii. Zgodnie z nimi osoby, które nie są obywatelami Holandii, zostały podzielone na podatników zagranicznych oraz kwalifikowanych podatników zagranicznych (rezydentów podatkowych). Do pierwszej grupy zaliczają się wszyscy, którzy w roku podatkowym przepracowali choćby 1 dzień w Holandii, natomiast kwalifikowanym podatnikiem zagranicznym stajesz się wówczas, gdy Twoje dochody uzyskane w Holandii stanowią co najmniej 90% wszystkich dochodów w danym roku. Rezydenci podatkowi mogą korzystać ze wszystkich ulg, z których korzystają obywatele Holandii, mogą także ubiegać się o takie same dodatki. Dzięki temu mogą liczyć na znaczące zwroty podatku z Holandii.

Warto podkreślić, że status rezydenta podatkowego w tym kraju możesz również uzyskać nie tylko ze względu na kryterium dochodowe. Jest to także realne w sytuacji, gdy masz zameldowanie w Holandii, przebywasz na jej terenie dłużej niż 183 dni w danym roku oraz stanowi ona Twój główny ośrodek życia zawodowego i osobistego. Jeśli zarówno Twoja praca, jak i życie rodzinne nie są już związane z ojczyzną – spełniasz kryteria niezbędne do uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej. W tym celu musisz złożyć odpowiedni wniosek do holenderskiego Urzędu Skarbowego, a następnie dopełnić formalności w polskiej skarbówce.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczeń podatkowych w Holandii?

Aby dokonać niezbędnych rozliczeń podatkowych w Holandii będziesz potrzebować Jaaropgave lub Jaaropgaaf – czyli karty podatkowej. Pracodawca powinien dostarczyć ją najpóźniej do końca marca – za poprzedni rok podatkowy. Zaliczki na podatek dochodowy są tam ujęte w osobnych kategoriach o nazwach: Loonbelasting lub Premie Volksverzekeringen, ewentualnie Loonheffing lub Ingehouden. Możliwe jest także rozliczenie na podstawie ostatniego odcinka wypłaty w roku podatkowym (Salaris), jednak rozliczenia podatkowe w Holandii zaleca się dokonywać na podstawie karty podatkowej.

Będziesz Ci także niezbędny dokument, który potwierdza uzyskanie przychodów w Polsce – formularz UE/WE. Musi on zostać podstemplowany w polskim Urzędzie Skarbowym, po złożeniu PIT-36 z załącznikiem ZG. Konieczna będzie również kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz potwierdzenie rachunku bankowego, zawierające SWIFT oraz IBAN. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do rozliczenia się z małżonkiem, musisz również przedstawić tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o wspólnym meldunku oraz o dochodzie partnera fiskalnego. Jeżeli Twój pobyt w Holandii trwał minimum 4 miesiące – z pewnością masz nadany numer BSN (Burgerservicenummer, dawniej był on nazywany Sofi), który jest odpowiednikiem naszego numeru PESEL i służy m.in. do identyfikacji w holenderskim Belastingdienst. Zależnie od rodzaju ulg podatkowych, wymagane będą także stosowne dokumenty, poświadczające prawo do ich uzyskania.

Jakie ulgi przysługują rezydentom podatkowym?

Z roku na rok ubieganie się o zwrot podatku z Holandii staje się coraz bardziej opłacalne. Jest to efektem zmieniających się na korzyść podatnika ulg i progów podatkowych. Ogólna ulga podatkowa, nazywana inaczej ulgą podstawową (Algemene heffingskorting) przysługuje każdej osobie, która pracuje legalnie na terenie Królestwa Niderlandów. Ulga ta jest naliczana na podstawie dochodów oraz liczby przepracowanych dni – im więcej, tym przelicznik jest korzystniejszy. Umożliwia ona obniżenie kwoty podatku dochodowego razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne. W 2022 roku wynosiła maksymalnie 2888 €, zaś w 2023 roku jej wysokość to 3070 €.

Natomiast pracownicza ulga podatkowa (Arbeidskorting) pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym zwiększając przychody. W celu jej uzyskania nie musisz składać żadnych wniosków ani dokumentów. Informację o pracowniczej uldze podatkowej znajdziesz w swojej karcie podatkowej.   W 2022 roku jej wysokość kształtowała się na poziomie 4260 €, zaś obecnie wynosi aż 5052 €. Wiąże się to z realizacją rządowych planów, które mają na celu aktywizację zawodową osób przebywających na terenie Holandii. Natomiast dla jednego z rodziców dziecka, które przed 1 stycznia danego roku podatkowego nie ukończyło jeszcze 12 lat, rząd przygotował ulgę na dziecko (Inkomensafhankelijke combinatiekorting). Musi mieć ono jednak takie samo zameldowanie jak rodzic –przynajmniej od 6 miesięcy . Ponadto ulga ta przysługuje rodzicom samotnym oraz mającym dochody niższe od drugiego rodzica.

Aanvullende alleenstaandeouderkorting to natomiast ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, która również wymaga spełnienia określonych warunków. Poza zatrudnieniem na terenie Królestwa Niderlandów rodzic musi wykazać, że utrzymywał przez minimum pół roku przynajmniej 1 dziecko w wieku poniżej 17 lat, które było wraz z nim zameldowane w tym samym miejscu. Warto podkreślić, że do 2022 roku obowiązywała także ulga na partnera fiskalnego (Heffingskorting) – tzw. rozłąkowe. Oznaczała ona możliwość wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem, partnerem czy rodzeństwem –
którzy w ciągu danego roku podatkowego osiągali bardzo niskie dochody lub nie mieli ich wcale.

Aby przysługiwało Ci rozłąkowe za poprzedni rok, jedna osoba musi mieć status rezydenta podatkowego w Holandii, a druga nie może pracować ani pobierać żadnych świadczeń na jej terenie. Ponadto partnerzy fiskalni muszą być zameldowani pod tym samym adresem co najmniej przez pół roku, a dochód partnera nie może przekraczać 6 000 €. Wysokość dochodu wypracowanego w Holandii musi wynosić co najmniej 10 000 €. Rezydent podatkowy powinien okazać numer BSN, a jeśli jego partner podatkowy nie posiada BSN, musi wystąpić z wnioskiem o jego przyznanie.

Na jakie dodatki mogą liczyć rezydenci podatkowi?

Rezydenci podatkowi mogą liczyć nie tylko na ulgi, ale również na różne dodatkowe świadczenia. Są one znacznie wyższe niż w Polsce, dlatego mimo wysokich kosztów utrzymania Holandia wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród emigrantów zarobkowych. Jednym z najbardziej popularnych dodatków jest Zorgtoeslag – dodatek do holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, wypłacany przez Belastingdienst. Przysługuje on wszystkim pełnoletnim osobom, pracującym na terenie Holandii, których dochód nie przekracza progu, określonego w danym roku podatkowym. Zależy więc od zarobków – im mniejsze, tym większy dodatek ubezpieczeniowy należy się wnioskodawcy. W 2022 roku kryterium dochodowe dla rozliczenia indywidualnego wynosiło maksymalnie 31 998 € (dla wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym: 40 944 €), zaś w roku 2023 kształtuje się odpowiednio na poziomie 38 520 € oraz 48 224 €.

Warto podkreślić, że wniosek o Zorgtoeslag za dany rok podatkowy możesz złożyć jedynie do 31 sierpnia kolejnego roku. Podobnie jest w przypadku dodatku mieszkaniowego – (Huurtoeslag), który wypłaca rząd. Aby go otrzymać, musisz wynajmować tzw. niezależną przestrzeń mieszkaniową, tzn. taką, która ma własną kuchnię, sypialnię, toaletę oraz zamykane drzwi wejściowe. Ponadto konieczna jest rejestracja w gminie pod adresem domowym oraz systematyczne opłacanie czynszu – udokumentowane np. wyciągami bankowymi. Kwota Huurtoeslag jest zależna od wysokości dochodów oraz czynszu – w obu przypadkach nie możesz przekroczyć określonych progów. W 2022 roku miesięczna wysokość czynszu nie mogła być niższa od 239 € ani wyższa od 763 € (w przypadku osób w wieku od 18 do 22 lat – 442,46 €), zaś majątek wnioskodawcy musiał być niższy od 31 747 € (w przypadku par – nie mógł przewyższać kwoty 63 494 €).

Dlaczego warto powierzyć nam swoje rozliczenia?

Jesteśmy zespołem profesjonalnych doradców podatkowych, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany w systemach podatkowych krajów europejskich. Jeśli chcesz poprawnie wywiązać się z obowiązku rozliczenia podatku z Holandii – skorzystaj z naszych usług. Dopilnujemy, by w holenderskim Urzędzie Skarbowym został złożony wymagany komplet dokumentów, pamiętając o wszystkich przysługujących Ci ulgach i dodatkach. Rozliczając się do końca marca za ubiegły rok podatkowy, możesz liczyć na zwrot podatku już w czerwcu. Miej jednak na uwadze, że skarbówka w Królestwie Niderlandów ma prawo zwrócić Ci pieniądze nawet w terminie do 3 lat. Dlatego warto jak najszybciej złożyć deklarację podatkową wraz z wymaganymi dokumentami. Powierz nam rozliczenie się z holenderskim fiskusem i uzyskaj zwrot podatku z Holandii najszybciej, jak to możliwe.

Wniosek o zwrot podatku z Holandii

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, należy pobrać ankietę osobową.
Ankietę należy poprawnie wypełnić, podpisać i zeskanować.

Następnie przesłać ją na nasz adres e-mail: info@bfapoland.eu lub załączyć ją poniżej.

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.
Dozwolone rozszerzenia plików to: .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf, .txt, .odf, .odt, .ods
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obsługi Twojego zapytania i wniosku. Jeśli masz wątpliwości, zapoznaj się z Polityką prywatności [otwiera nową kartę].